Home

Hibás teljesítés elévülés

A bírói gyakorlat a hiba felismerhetőségén kívül elévülés nyugvását előidéző körülménynek fogadja el azt a helyzetet is, ha a felek a hiba felismerését követően a hibás teljesítés peren kívüli orvoslása érdekében komoly egyeztetéseket, egyezségi tárgyalásokat folytatnak egymással, illetve a kötelezett olyan. Hibás teljesítés esetén a jogosult a szavatossági jogait a törvényben erre meghatározott elévülési határidőn belül az elévülés általános szabályai szerint érvényesítheti. II. Ha a szavatossági igény a szolgáltatott dolog hibájának későbbi időszakban való jelentkezése folytán vagy egyéb menthető okból az. Alapvető különbség az elévülés és a jogvesztés között, hogy míg az elévülésnél az elévülési idő leteltét követően az alanyi jog bírósági kikényszeríthetősége szűnik meg, addig a jogosult joga megmarad, ezzel szemben a jogvesztésnél a jogosult joga is megszűnik. (hibás teljesítés esetén), veszélyes. A hibás teljesítés sajátosságai az új Ptk.-ban - 1. Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. A hibás teljesítés a szerződésszegés egy olyan típusa, ahol az adott kontraktus tartalmához képest valamelyik fél által. Az elévülés általános időtartama öt év, de van, amely ettől eltér: ilyen például a gáz- vagy áramszolgáltatás esete. melyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A jogosulatlan útdíjhasználatból illetve a parkolási pótdíjakból eredő tartozások szintén egy év.

1/2012. (VI. 21.) PK vélemény *. a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről. A hibás teljesítés szabályainak alkalmazása során a polgári perekben 2011. évben lefolytatott országos vizsgálat tapasztalatai szerint számos jogalkalmazási nehézséget jelentő kérdés merült fel, amelyek megoldása elősegítheti a bíróságok egységes jogalkalmazását A hibás teljesítés fogalomrendszere a régi Ptk. 305. §-a és 305/A. §-a és 306. §-a rendelkezéseitől több ponton tér el. Változás az anyagi jogban:. A 6:157. § (1) bekezdése második mondata nem teljesít hibásan a kötelezett nyelvtani értelmezéséből következően - szemben a régi Ptk. rendelkezéseivel (ha a jogosult a hibát a szerződéskötés. Az elektronikus hírközlési szerződésekből eredő polgári jogi igények 1 év alatt évülnek el, melyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A jogosulatlan útdíjhasználatból, illetve a parkolási pótdíjakból eredő tartozások szintén 1 év alatt évülnek el

Hibás teljesítésre alapított kártérítési igény elévülése

Hibás felhasználónév vagy jelszó; vagy nem erősítette még meg a regisztrációját! A BBT közölte, az elévülés, az időmúlás azon jogkövetkezménye, mely megszünteti a pénztartozás bírósági úton történő érvényesíthetőségét. melyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell. Az elévülés, az időmúlás jelentősége a fogyasztói szerződésekből eredő pénztartozásoknál. A Budapesti Békéltető Testület szerint nem árt figyelni, hiszen akár a lejárt tartozásokat is behajthatják rajtunk, ha nem vagyunk körültekintőek. melyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől. A kibocsátott számla módosítása számos okból szükségessé válhat. Módosítást indokolhat valamely utólag bekövetkezett körülmény (például utólag adott árengedmény) vagy a számla hibás volta is (például ha a számlán helytelenül tüntették fel az adóalapot és/vagy az adó összegét, illetve egyéb adatot). A módosítás járhat az adóalap, illetve adó. 6.) Internet, telefon, tv. : 1 év az elévülés. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.) 143.§ (2) Az előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, amelyet az (1) bekezdés szerinti esetekben a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani hibás teljesítést szankcionálja. A kötelezett valójában nem a hibás teljesítés egyik jogkövetkezménye alól menti ki magát, hanem azt bizonyítja, hogy nem történt jogi értelemben vett hibás teljesítés, ezért nemcsak a szavatosság, hanem a hibás teljesítés bármely más jogkövetkezménye alól is mentesül

Hibás teljesítésénél tipikusan ilyen ok, ha a jogosult legnagyobb gondosság mellett sem tudhat a hiba okáról. Például vesz egy házat, aminek egy év múlva elkezdenek repedezni a falai, és kiderül, hogy a rossz alapozás okozza a repedést. Ebben az esetben a repedések megjelenéséig bizonyosan nyugszik az elévülés A hibás teljesítés az új Ptk.-ban A jelen írás a hibás teljesítéssel kapcsolatos új és régi szabályozást - a törvényi indokolással együtt - ismerteti: például kellékszavatosság, jótállás, kártérítés, jogszavatosság

Kellékszavatossági határidő (hibás teljesítés esetén) - 1 év az elévülés. 19.) Veszélyes üzemből eredő (veszélyes üzem többek között a gépjármű) kártérítés - 3 év az elévülés. 20.) Fuvarozóval szembeni ) - 1 év az elévülés. 21. Az elévülés intézményének több oka is van. Egyrészt nem indokolt, hogy valamely vitás kérdéssel járó bizonytalanság korlátlan ideig fennmaradhasson. Amennyiben a szerződés tárgya ingatlan, úgy hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésének időpontjától számított 5 év elteltével következik be a. A hibás teljesítés jogi fogalma és az általa okozott érdeksérelem. A hibás teljesítés a Ptk. által nevesített négy szerződésszegési eset egyike. Azok a szerződésszegési esetek, amelyek nem sorolhatók egyeden nevesített (tipikus) szerződésszegési csoportba sem, szintén szerződésszegésnek minősülnek

Ne hagyjuk, hogy elévült követeléseket hajtsanak be rajtunk. Rengeteg cég működik, amely arra települt rá, hogy a több éves, néha évtizedes tartozásokat hajt be. Ha a követelést jogtalannak érezzük, különösen az eltelt idő miatt, az elévülés jogintézményének és a jogszabályok ismerete segíthet - mondták el az. A teljesítés hibátlanná tételének (a hiba kiküszöbölésének) időtartamára vonatkozóan kikötött hibás teljesítési kötbér mértéke változó, annak funkciója a késedelmi kötbérével közel azonos, hiszen ilyen esetben a hibátlan teljesítés határideje csúszik akként, hogy így a kötelezett esik késedelembe (2) A kérelem benyújtásának elmulasztásából vagy késedelméből, valamint a hiányos vagy hibás bejelentésből eredő károkért a képviselő az alapítókkal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel. 3:13. § [A jogi személyek nyilvántartásának alapelvei A hibás teljesítés miatti kárigény elévülési problémát vetít előre. A számlák a szakszerűtlen fűtésrendszer és a ház szigetelési problémái miatt elvisznek minden pénzt, amit a hitel nem. És közben tényleg szakadni akar a mennyezet. három hónapnál kevesebb van hátra. Az elévülés nyugvását eredményezi. A hibás teljesítés jogkövetkezményeit az ún. kellékszavatosság szabályai határozzák meg. A Ptk. a hibás teljesítés fogalmát is átalakította. A Ptk. már egységesen szabályozza a hibás teljesítéshez kapcsolódó jogkövetkezményeket: a kellékszavatosságot, a jótállást és a kártérítést. 1. A hibás teljesítés.

Ingatlanokkal összefüggő eljárásokban (hatósági eljárás, közjegyzői eljárás, földhivatali eljárás, adóhatóság előtti eljárás, per, árverés) jogi képviselet ellátása, igényérvényesítés (hibás teljesítés, bérleti díjtartozás, szerződésszegés, elévülés, birtokháborítás, szomszédjogi viták), peren. A hibás teljesítés fogalma, hibás teljesítési vélelem, kellékszavatosság. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés. Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel kapcsolatos tévedését is utóbb lehetősége van korrigálni az elévülési időn belül Az áfatörvény 2020. január 1-jétől Magyarországon is lehetőséget biztosít a véglegesen behajthatatlanná váló követelések adóalapjának utólagos csökkentésére. Főszabály szerint a hatályba lépés után teljesülő ügyletek esetében alkalmazható, de a 2015. december 31. - 2020. január 1. közötti ügyletekre is lehet kérvényezni. Az adóalap csökkentésnek. Ellenőrizze a (z) hibás teljesítés fordításokat a (z) angol nyelvre. Nézze meg a hibás teljesítés mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant

I. PGED Kúri

  1. A hibás teljesítés jogkövetkezményei - a kellékszavatosság. Az elévülés félbeszakadásának speciális esete az, hogy a kicserélt, illetve a kijavított dologra (dologrészre) a kellékszavatossági igény elévülés határidője újból kezdődik, azaz ilyenkor a határidő nem az eredeti teljesítéstől, hanem a.
  2. Az elévülés számít a behajtásnál. Kifizetődő követni a jogszabály határidőit, amíg el nem ismerik az összeget amelyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. A jogosulatlan úthasználatból, illetve a parkolási pótdíjakból eredő tartozások szintén egy év alatt.
  3. den olyan természetes személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül es ő célból jár el. 8:1. § c) Fogyasztó a szakmája, önáll
  4. Az elévülés gyakorlatilag az az időtartam, amelyen belül jogszerűen lehet érvényesíteni a követelést. Ha ez az időtartam eltelt és az nem szakították meg valamely cselekménnyel, akkor mentesülhetünk a megfizetése alól. illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. Összességében csodaszer nincs.
  5. S emellett az igényérvényesítés lehetőségének az elévülés nyugvása miatti meghosszabbodásával szinte arányosan nő a hibás teljesítés bizonyításának nehézsége. Bár sem a Ptk. szövege, sem az indokolás nem használja a kötelező alkalmassági idő fogalmát, az indokolás idézett szövegéből számomra az látszik.
  6. nélkül a tartozását törleszti, ezt az elévülés megszakítása szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a kötelezett az egész tartozást elismerte.13 Érdekes kiemelni, hogy egy másik esetben a kötelezett ugyan a hibás teljesítés
  7. A hibás teljesítés jogkövetkezményei általában ahhoz igazodnak, hogy a szolgáltatás fogyatékossága a jogosultnak milyen természetű vagyoni hátrányt okoz. A legközvetlenebb érdeksérelem, ha a hiba valamilyen módon a szolgáltatás (a dolog) értékét csökkenti, korlátozza a használhatóságát, hátrányosan érinti az.

A hibás teljesítésnek két együttes feltétele az, hogy az ingatlannak hibája van, és az a teljesítés időpontjában már fennáll. Azt, hogy a hiba egyben hibás teljesítésnek minősül-e, mindig az adott szerződés keretei között, annak tartalmához viszonyítva kell értelmezni A szabályozás szerint a jogosult hibás teljesítés esetén ötféle szavatossági jogot érvényesíthet: kijavítást, kicserélést, két-, illetve ingatlan esetében öt év, kivétel ezalól a használt dolog, ilyenkor az elévülés a felek megállapodásától függ A hibás teljesítés ezt az érdekegyensúlyt bontja meg. A jognak ilyenkor elsődlegesen arra kell választ adnia, hogyan hozható helyre a szolgáltatások közötti összhang, hogy menthető meg a szerződés, hogyan érhető el a szerződésszerű teljesítés. Ezt a célt szolgálja, hogy a feleknek kölcsönösen helyt kell állniuk a. A hibás teljesítés szabályainak alkalmazása során a polgári perekben 2011. évben lefolytatott 11. 11 A Ptk. 308/A. § (1) bekezdésének alkalmazása során a hiba - elévülés nyugvásának megsz nését eredményez - felismerését az jelenti, ha a jogosult tudomást szerez.

Hibás teljesítés elkerülésének útjai az Egyezményben és a Ptk.-ban..... 57 a) A szerződésszerű áru (elévülés).. 70 iii. Szemelvény a Kúria álláspotjából..... 73 4. A szavatossági jog esetkörei: elméleti és gyakorlati alkalmazásuk feltételei az Egyezmény és a. A Ptk. hatodik könyvének XXIV. fejezetében a hibás teljesítés mellett a kellékszavatosságról is rendelkezik. Az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak egymásnak, a kötelezett hibás teljesítés esetén kellékszavatosággal tartozik. (Ptk. 6:159.§ (1) bek.

Elévülési határidők: jelentős változásokat hozott az új

teljesítés követelése esetén a határnap eltelte, a határidő lejárta, utolsó napja elévülés kérdésében kell döntenie, ha a kifogás alapos, a kereset érdemben nem amíg a jogosult reálisan számíthat a hiba felismerését követően a hibás teljesítés peren kívüli orvoslására (EBH 2012. P.8.). Az elévülés intézményének több oka is van. Egyrészt nem indokolt, hogy valamely vitás kérdéssel járó bizonytalanság korlátlan ideig fennmaradhasson. Másrészt a jogvita eldöntését is sok esetben nagyon megnehezíti az idő múlása, mivel hosszabb idő elteltével a bizonyítás nehezebb. úgy hibás teljesítés esetén.

Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat. ideje, vagy éppen a hibás teljesítés körében a hiba-ok és az észlelés időeltoló-dása, stb. - a szerző a kettős, objektív-szubjektív időfelfogás mellett érvel, és nézete szerint ezek együttességét kell a jognak a maga rendszereiben tükröznie Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatjuk, hogy a járványügyi készültség miatt, Ügyfeleink és munkatársaink egészségének védelme céljából a személyes ügyfélszolgálatunk kizárólag telefonon történő előzetes időpontegyeztetés után, szerdai napokon érhető el (telefonos időpontegyeztetés a +36-1/486-36-00-ás telefonszámon hétköznap 8-17h. Mintalevelek. Fogyasztói jogainkat érvényesítésekor gyakran az első lépés a panaszlevél megfogalmazása, amiben röviden össze kell foglaljuk, hogy mi történt, mivel vagyunk elégedetlenek, mit szeretnénk pontosan, és ezt mire hivatkozva tesszük. Ez így leírva nem hangzik túl bonyolultnak, sokszor mégsem könnyű túljutni a. Az igényérvényesítés 6 hónap. Ezen idő alatt a vásárlónak kell azt bizonyítani, hogy hibás teljesítés történt: 6 hónapig lehet bírósághoz fordulni. Esetenként a jog megenged hosszabb határidőt is, ez akkor áll fenn, ha az elévülés megszakad

A hibás teljesítés sajátosságai az új Ptk

Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. § [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés id őpontjában nem felel meg a szerz ődésben vagy jogszabályban megállapított min őségi követelményeknek Az elévülés nyugszik, ha a követelést a jogosult menthet ő okból nem tudja érvényesíteni. Ilyen esetben az akadály megsz űnését ől számított egy éves - a törvényben meghatározott A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt

Video: Módosult a tartozások elévülési ideje profit7

Gyakori kérdések a polgári jogi elévülés régi és új szabályairól 2018. november 04. 18:23 Hol találjuk az elévüléssel kapcsolatos szabályokat? A 2014. március 15. előtt keletkezett kötelmekre vonatkozóan a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) 324-327. §§-ban, a 2014. március 15-től.. A kötet 2014. április 15-ei lezárással tartalmazza az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos normaszövegét értelemszerűen egybefűzve a hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel

1/2012. (VI. 21.) PK vélemény Kúri

(pl. hibás teljesítés) 3. Jogilag nem védett magatartások: ( Utaló magatartás (pl. házassági ígéret megszegése bizonyos esetekben) 6:587. § ( Önhiba (pl. kárenyhítési kötelezettség elmulasztása) ( Naturalis obligatio - természetes kötelem (pl. kártyaadósság) 6:121. § II. Emberi és társadalmi körülmények. 1

Az elévülés és a jogvesztő határidő A hibás teljesítés. 5:141. § [A hibás teljesítés] (1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben. A 306.§ (1) bekezdése alapján hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, ezek kizártsága esetén pedig - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. A felperes így az elévülés nyugvására sem.

PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek közös

Keresetlevél hibás teljesítés miatt elállás és kötbérigény érvényesítése végett: 285: Keresetlevél hibás teljesítés miatt kicserélés és kártérítés végett: 286: Keresetlevél szavatossági igény miatt vállalkozó és alvállalkozó ellen: 287: Keresetlevél vállalkozói szerződés hibás teljesítés miatt: 28 Hosszas előkészítő munkát követően 2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, azaz a 2013. évi V. törvény

Az elévülés jelentősége a fogyasztói szerződésekből eredő

13. Hibás teljesítés. A hibás teljesítés általános szabályai. Kellékszavatosság. Jogszavatosság. A hibás teljesítés különös szabályai. A szerződésszegés egyéb esetei: 14. A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. Jognyilatkozat tételének elmulasztása A hibás teljesítés jogkövetkezményeként vezeti be az új Ptk. a termékszavatosság új jogintézményét [6:168-171. §-ok], amelynek a lényege, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (tipikusan fogyasztási cikk) hibája esetén a fogyasztó (a termék mindenkori tulajdonosa) követelheti a gyártótól (a termék előállítójától, illetve. Jogerős elévülés. Hibás teljesítés miatt díjcsökkentést követeltek, amelyet az utaztató cég elutasított, így bíróság elé került az ügy. Az alperes utaztató védekezése három lábon állt. Véleménye szerint egyrészt a felek nem utazási, hanem vállalkozási szerződést kötöttek, másrészt ha a bíróság.

Módosult a közüzemi tartozások elévülési ideje HIROS

Simán behajtják az elévült tartozást is: téged is csőbe

4. A pénztartozás teljesítése. Beszámítás. A teljesítés sajátos esetei. Bírósági és közjegyzői letét. Har-madik személy részéről történő teljesítés 5. Csonka kötelmek. Tartozáselismerés. Egyezség. A kötelem megszűnése. Az elévülés. 6. A szerződés. A szerződési jog alapelvei. A szerződés megkötése és. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, a PPKE Jog- és Államtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének vezetője (1995-). Az állam- és jogtudományok kandidátusa (1986), habilitált 1996-ban. 1947-ben született. Pályáját ügyvédi és jogtanácsosi szolgálat után a Miskolci Egyetem polgári jogi oktatójaként folytatta 1982-től Az elévülés, az időmúlás azon jogkövetkezménye, mely megszünteti a pénztartozás bírósági úton történő érvényesíthetőségét. melyet a fizetési késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani.A jogosulatlan útdíjhasználatból illetve a parkolási pótdíjakból eredő tartozások szintén.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. szerint az előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények 1 év alatt évülnek el, melyet a késedelem vagy a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani Válaszunk röviden: Az elévülés ugyan kizárja a követelés bírósági úton történő érvényesíthetőségét, de magát a tartozást nem szünteti meg. illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. Mivel elmondásod szerint az unokabátyád semmilyen értesítést, felszólítást nem kapott a.

Hogyan kell javítani a hibás számlákat? A NAV megmondja

Az elévülés szabályai. Az elévülés gyakorlatilag az az időtartam, amelyen belül jogszerűen lehet érvényesíteni a követelést. Ha ez az időtartam eltelt és az nem szakították meg valamely cselekménnyel, akkor mentesülhetünk a megfizetése alól. illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétől kell számítani. Sokszor csak hibás teljesítés, vevői elégedetlenség, vagy adminisztrációs hiba áll a nemfizetés hátterében. 3. Követelés minél korábbi kezelése azonban az elévülés megszakításához már nem elég az egyszerű fizetési felszólítás, hanem pert kell indítani és azt végigvinni az adós ellen. Ebben a tekintetben is. érdekkörébe esik, a hibás teljesítés (károkozó magatartás) bizonyított akkor is, ha a tűz oka konkrétan nem határozható meg. 22. Pf.I.20.244/2005.: A kölcsönszerzdés konszenzuál - és nem reál - szerző ődés, ezért a felek akaratnyilvánításával - és nem a kölcsön átadásával - jön létre. A szerződés nem a

hibás teljesítés; teljesítés lehetetlenné válása, és megtagadása; Kötelezett késedelme: A kötelezett késedelme a teljesítés ideiglenes elmulasztását jelenti. A kötelezett késedelembe esik, ha a szolgáltatást annak esedékességekor nem teljesíti Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból megkezdődik. A szerződés módosítása A szerződés módosulására sor kerülhet különböző események bekövetkezése kapcsán. Ugyanakkor a felek vagy a bíróság szándékoltan is módosíthatják a szerződést, illetve kivételesen előfordulhat, hogy.

1. Kötelezett késedelme, 2. Jogosult késedelme, 3. Hibás teljesítés, 4. Lehetetlenülés, 5. A teljesítés végleges megtagadása a kötelezett részéről. Objektív szerződésszegés: az a körülmény vagy állapot, amely a szerződésbe ütközik, bár egyik fél felróható magatartására sem vezethető vissza dolog a teljesítés id ıpontjában megfelelt a szerz ıdésben vagy jogszabályban megállapított min ıségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt. 3.4 Egyéb változáso

munícióit - tehát elsősorban a hibás teljesítés mellett szóló vélelmet, a hosszabb kifogásolási, elévülési és jogvesztő határidőt - a polgári jogi kódex hibás teljesítés általános szabályai között, a főszabály melletti kivételként szabályozza. Az iménti 5 VÉKÁS2001, 76-77. o Az elévülés ideje öt év, ez az idő azonban megszakad, ha a fizetési felszólítást átveszi az ügyfél. Ebben az esetben azt kellett eldönteni, hogy a 2003 augusztusában küldött, de át nem vett fizetési felszólítás megszakítja-e az elévülést

Az elévülés olyan jogkövetkezmény, amelyet követően a pénztartozást már nem lehet bírósági úton érvényesíteni. Arra azonban, hogy a pénztartozás már elévült annak a fogyasztónak kell hivatkoznia, akinek az érdekében áll, illetve amennyiben az elévült követelést a fogyasztó utóbb teljesíti, úgy azt már nem követelheti vissza A hibás teljesítés általános szabályai. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt.. megtartja a hibás teljesítés korábbi fogalmát, de egyértelművé teszi, hogy a hibás teljesítés megítélése szempontjából a teljesítés időpontja az irányadó. Új rendelkezést tartalmaz a Ptk. 305. § (2) bekezdés - a szolgáltatott dolog - a kötelezett szavatossági A Ptk. 308/A. § szabályozza az elévülés. Az elévülés és a jogvesztő határidő 5:4. § [Az időmúlás joghatása] A jogosultság gyakorlására és a követelések érvényesítésére jogszabályban előírt határidő eredménytelen eltelte jogvesztéssel akkor jár, ha jogszabály vagy a kötelmet létrehozó bírósági, hatósági határozat kifejezetten így rendelkezik 11. A szerződés teljesítésének szabályai, a teljesítés jogkövetkezményei 12. A szerződésszegés fogalma, általános szabályai 13. A késedelem és a lehetetlenülés 14. A hibás teljesítés általános szabályai; a kellékszavatosság és a jogszavatosság 15